Chính sách và điều khoản

Bằng việc sử dụng miễn phí tài nguyên trên bitly.com.vn là bạn đã chấp nhận chính sách và điều khoản do chúng tôi đặt ra.
Tất cả cả các link bạn đã rút gọn trên bitly.com.vn sẽ được chúng tôi toàn quyền quyết định việc sử dụng nó như thế nào? Chúng tôi không có trách nhiệm phải giải thích hay phục hồi lại cho bạn. Việc chúng tôi sử dụng link đó chuyển hướng đi đâu, đến trang nào là quyền của chúng tôi. Rất mong bạn hiểu "Bạn đang sử dụng miễn phí tài nguyên". Chân thành cảm ơn